Sari la conținut

Dreptul de azil în România. Cum pot obține refugiații dreptul de ședere în România? How can you obtain the residence permit in Romania?

În contextul actual, mii de refugiați ucraineni au pășit granițele României pentru o nouă șansă și pentru supraviețuire. Mulți se confruntă acum cu provocările sociale, actele și tot ceea ce implică un nou sistem.

Ucrainenii care intenționează să rămână vor avea nevoie de un „permis”. Iată cum se obține dreptul de azil sau, cu alte cuvinte, dreptul de ședere în România.

Cum se obține dreptul ședere în România?

Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a condus la deplasări considerabile ale populației spre țările vecine, vă prezentăm principalele noțiuni cu privire la dreptul de azil în România și posibilitățile pe care le au refugiații de a rămâne pe teritoriul României în condițiile actuale. De asemenea, vom menționa noutățile legislative intrate în vigoare în România care sunt relevante în contextul acestor evenimente.

Ce înseamnă solicitant de azil în România?

În primul rând, menționăm faptul că azilul reprezintă acordarea unei persoane străine sau apatride dreptului de intrare și de ședere pe teritoriul acestuia de către un stat, dezvăluie Societatea de Avocatură Pavel, Mărgărit & Associates.

Solicitantul de azil poate depune o cerere de azil în România prin care solicită protecția statului român dacă se află pe teritoriul României sau într-un punct de trecere a frontierei în România.

Cererea de azil se adresează Inspectoratului General pentru Imigrări din România, structurilor competente din cadrul Poliției de Frontieră Române sau altor instituții specializate în funcție de regiunea din România pe teritoriul căreia se află solicitantul.

Hotărârea privind soluționarea cererii de azil în România este luată după examinarea situației solicitantului de către funcționarul anume desemnat și care este calificat în domeniul azilului.

În final, cererea va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data preluării cazului de către funcționarul competent din România.

Care sunt drepturile solicitantului de azil în România?

În conformitate cu legislația aplicabilă din România, solicitanții de azil au dreptul de a rămâne în România până la expirarea unui termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil, au dreptul la un interpret în mod gratuit și dreptul de a fi consiliați și asistați de un reprezentant al organizațiilor nonguvernamentale, române sau străine, în orice fază a procedurii de azil.

De asemenea, aceștia au dreptul de a beneficia de condiții materiale care garantează subzistența și care protejează sănătatea fizică și mintală, dreptul de a fi cazați în centre de primire și cazare din România, de a primi gratuit asistență medicală primară și tratament corespunzător, asistență socială, precum și dreptul de a fi vizitați de membrii familiei sau de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale.

Solicitanții de azil în România minori au acces la învățământul antepreșcolar, preșcolar și școlar obligatoriu, în aceleași condiții ca și minorii cetățenilor români.

Este important de menționat faptul că împotriva solicitantului de azil în România nu pot fi luate măsuri de expulzare, extrădare sau de returnare forțată de la frontiera ori de pe teritoriul României, cu excepția cazurilor privind prevenirea și combaterea terorismului.

Care este diferența dintre solicitantul de azil și refugiat în România?

Până în momentul admiterii cererii de azil în România, solicitantul de azil nu poate primi o formă internațională de protecție, cum este statutul de refugiat sau protecția subsidiară.

Astfel, pentru a dobândi statutul de refugiat și a beneficia de drepturile aferente în România, cetățeanul străin sau apatrid trebuie să treacă prin procedura de azil în România.

Refugiații au aceleași drepturi ca cetățenii români, cu excepția unor drepturi cum ar fi dreptul de a vota sau de a fi aleși în funcții publice.

Odată dobândit, statutul de refugiat în România se acordă pe o perioadă nedeterminată.

Care sunt noutățile legislative aplicabile în contextul situației actuale în România?

Prin decizia nr. 194/2022 s-a constituit Comisia de lucru interinstituțională „Ucraina” care are ca obiectiv monitorizarea, formularea de propuneri şi centralizarea informațiilor referitoare la evoluția situației generate de conflictul din Ucraina.

În plus, prin dispozițiile OUG nr. 15/2022 s-a introdus posibilitatea cetățenilor străini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care intră pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie conform legislației privind azilul în România, de a beneficia de anumite utilități de primă necesitate pe perioada staționării în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locații de cazare din România.

Astfel, aceștia vor beneficia de hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală, asistență medicală și dreptul de a fi incluși în programele naționale de sănătate publică din România ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic.

Nu în ultimul rând, prin OUG nr. 20/2022, persoanele vârstnice cu mobilitate redusă sau aflate în situaţie de dependenţă vor beneficia la cerere și în mod gratuit de asistență socială conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice în România.

Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă oricărei persoane care dorește să capete statutul de refugiat sau de solicitant de azil, să apeleze la instituțiile abilitate în acest sens ale statului român.

În concluzie, orice cetățean străin sau apatrid poate solicita protecția statului român prin intermediul unei cereri de azil în România, beneficiind de anumite drepturi până la dobândirea statutului de refugiat.

Având în vedere conflictul armat din Ucraina, autoritățile române au primit foarte multe cereri de azil în România în ultima perioadă.

How can you obtain the residence permit în Romania?

Considering the fact that the military aggression in Ukraine has led to mass displacements of the population to the neighboring countries, we hereby present to you the requirements for obtaining the right of asylum in Romania and the possibilities of the refugees to stay in Romania under the current conditions. Moreover, we will also refer to the legislative updates that have entered into force in Romania which are relevant in the context of the mentioned events.

What is an asylum seeker in Romania?

First of all, we mention that the right of asylum entails that a foreign national or stateless person will be granted the right of entry and stay on the territory of a state.

The asylum seeker in Romania can submit an application for asylum in Romania requesting the protection of the Romanian state if he / she is on the territory of Romania or at a border crossing point in Romania.

The application for asylum in Romania shall be submitted with the Romanian General Inspectorate for Immigration, the competent territorial structures within the Romanian Border Police or with the other specialized authorities depending on the region of Romania that the applicant is located.

The decision on the application for asylum in Romania shall be made after the applicant’s situation is examined by the designated public authority in Romania that is competent on asylum.

Finally, the application shall be resolved within 30 days since the date the case has been taken over by the designated Romanian public authority.

What are the rights of the asylum seeker in Romania?

In accordance with the applicable legislation, asylum seekers in Romania have the right to remain in Romania until the expiry of a period of 15 days since the asylum procedure in Romania is completed, they have the right to an interpreter free of charge and the right to be advised and assisted by a representative of a non-governmental organization, regardless Romanian or foreign and of the stage of the asylum procedure in Romania.

They have access to material reception conditions aimed to guarantee their subsistence and protect their physical and mental health, access to accommodation in reception centers, to free of charge primary care treatment, social assistance and have the right to be visited by family members or representatives of non-governmental organizations in Romania.

Asylum seekers in Romania who are underaged have access to pre-school and compulsory school education, under the same conditions as their Romanian counterparts.

It is important to note that no measures of expulsion, extradition or forced return from the Romanian border or Romanian territory can be taken against the asylum seeker in Romania, except in cases of prevention and combating of terrorism.

What is the difference between an asylum seeker and a refugee in Romania?

Until the application for asylum in Romania is granted, the asylum seeker in Romania cannot obtain an international form of protection, such as refugee status or subsidiary protection.

Thus, in order to obtain the refugee status in Romania and benefit from the corresponding rights, the foreign national or stateless persons shall carry out the asylum procedure in Romania.

Refugees have the same rights as Romanian citizens, except for certain rights that only Romanian citizens have, such as the right to vote or to be elected in public positions.

Finally, once acquired, the refugee status in Romania is granted for an indefinite period of time.

What main legislative updates came into force in Romania in the context of the current situation?

By way of decision no. 194/2022, has been set up the Inter-Agency Working Group „Ukraine” that aims to monitor, draw up proposals and collect information on the evolution of the situation generated by the conflict in Ukraine.

In addition, the provisions of the Romanian Government Emergency Ordinance no. 15/2022 introduced the possibility of foreign citizens or stateless persons that arrived from the Ukrainian area of the military aggression who enter the territory of Romania and who do not request any form of protection according to the asylum legislation in Romania, to benefit from certain basic necessities during their temporary stay in reception centers or in any other accommodation locations in Romania.

Thus, they will benefit from food, clothing, personal hygiene materials, medical care and the right to be included in national public health programs in Romania aimed at preventing, supervising and controlling communicable diseases in situations of epidemiological risk.

Last but not least, through the Romanian Government Emergency Ordinance no. 20/2022, elderly people with reduced mobility or that are in a situation of dependency will benefit upon request and free of charge from social assistance according to Law no. 17/2000 on social assistance for the elderly in Romania.

Pavel, Mărgărit and Associates recommends to any person who wishes to obtain the status of refugee or asylum seeker, to contact the competent authorities of the Romanian state.

In conclusion, any foreign citizen or stateless person can apply for the protection of the Romanian state through an asylum application in Romania, benefiting from certain rights until obtaining the refugee status.

Given the armed conflict in Ukraine, the Romanian authorities have received recently a lot of asylum applications in Romania.

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.