duminică, septembrie 27, 2020

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a semnat vineri, 18 octombrie 2013, ordinul de numire în funcţia de director general interimar al Institutului Cantacuzino, a doamnei Dr. Drăghici Aurelia Graţiela.

Ministrul Sănătăţii i-a dispus noului director realizarea planului de acţiuni întocmit de Consiliul de Administraţie în cursul săptămânii trecute şi să aibă în vedere prevenirea unor situaţii precum cele care au dus la destituirea fostului director general.

Citește și:

Raportul Corpului de Control al ministrului Sănătăţii referitor la activitatea defectuoasă a fostului director general consemnează, printre altele, faptul că “directorul general, prin activitatea desfăşurată, dovedeşte lipsă de viziune, neavând un plan de redresare pe termen scurt, mediu şi lung, toate acestea având un impact negativ asupra funcţionării Institutului Cantacuzino”.

Citește și:

Puteți găsi mai jos principalele concluzii din raportul Corpului de Control al ministrului Sănătăţii cu privire la activitatea fostului director general.

1.     Un număr de 6 contracte au fost încheiate cu aceiaşi firmă de avocatură, cabinetul de avocatură Gavriloi Marius, firmă care, în prezent îl reprezintă pe directorul general, domnul Radu Iordăchel în dosarul nr. 8116/299/2013, cauză în care Ministerul Sănătăţii a formulat o contestaţie la executare silită iar domnul Radu Iordăchel are calitatea de pârât (intimat).

Citește și:

Totodată, avocatul Dobre Roxana Elena, cu care institutul a încheiat un contract de asistenţă juridică la data de 10.04.2013 l-a reprezentat pe directorul general Radu Iordăchel în cauza cu nr. 9920/2/2010, cauză soluţionată în contradictoriu cu Ministerul Sănătăţii. Relaţiile contractuale, încheiate în nume personal de directorul general Radu Iordăchel cu avocatul Dobre Roxana Elena, existau şi la data de 01.02.2013, conform documentelor anexate.

Deşi în cursul anului 2012 institutul era angajat de directorul general Radu Iordăchel într-un contract de consultanţă juridică încheiat pentru perioada 09.05.2012-09.05.2013 cu un tarif lunar de 1000 lei, institutul contractează servicii de consultanţă juridică prin cabinetul avocatului Georgescu Andrei Adrian, iar pentru depunerea unei plângeri penale la parchet acest avocat primeşte 50.000 lei fără TVA ( contract încheiat la data de 21.11.2012), urmând a fi plătită şi suma de 50.000 lei fără TVA la începerea urmăririi penale. Astfel, institutul s-a angajat, şi a plătit parţial, la plata sumei de 100.000 lei fără TVA doar pentru întocmirea unei plângeri penale, contractul de consultanţă juridică neprevăzând alte obligaţii pentru avocatul angajat.

În ceea ce priveşte achiziţionarea acestor servicii, acestea sunt exceptate de la dispoziţiile HG nr. 925, însă institutul are obligaţia, conform HG nr. 925/2006, art. 4 de a întocmi programul anual al achiziţiilor publice în care să se prevadă valoarea cumulată a serviciilor juridice pentru anul în curs.

Pentru anul 2012 institutul nu a prevăzut în planul de achiziţii aceste servicii, pentru anul 2013 situaţia fiind identică cu anul precedent.

Este adevărat că pentru achiziţionarea serviciilor juridice autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta dispoziţiile OUG nr. 34/2006, cu excepţia situaţiei reglementată de art. 16 din ordonanţă, însă, lipsa prevederii în planul anual al achiziţiilor publice a acestei cheltuieli publice, precum şi faptul că, contractele de asistenţă juridică au fost încheiate în condiţiile în care institutul are angajate două persoane  evidenţiază un management financiar defectuos.

De altfel, din verificările efectuate rezultă că, Consiliul de Administraţie al institutului nu a aprobat efectuarea de cheltuieli cu achiziţionarea de servicii de consultanţă şi reprezentare juridică, ba mai mult, în cadrul şedinţelor consiliului s-a pus în discuţie faptul că nu este oportun a fi angajate firme de avocatură în condiţiile în care instituţia are angajaţi doi consilieri juridici.

 

2. Directorul General, prin activitatea desfăşurată, dovedeşte lipsă de viziune, neavând un plan de redresare pe termen scurt, mediu şi lung, toate acestea având un impact negativ asupra funcţionarii Institutului. Prin urmare la 30.06.2013, Institutul înregistrează pierderi de aproximativ 6.596 mii lei.

Din analiza balanţei de verificare analitică a conturilor  institutului la data de 30.06.2012, respectiv a contului de profit şi pierdere au rezultat următoarele:

 

 Denumire indicator                       Valoarea (lei)
Venituri din exploatare                       7.778.466,62
Cifră de afaceri netă, din care:                       4.474.498,00
Producţia vândută                       4.364.415,88
Venituri din vânzarea mărfurilor                          110.082,12
Producţia stocată                          996.721,71
Alte venituri din exploatare                       2.307.246,91
Cheltuieli de exploatare, din care:                     14.187.340,97
Cheltuieli cu materii prime şi
consumabile
                      1.457.906,06
Cheltuieli cu alte materiale                            85.053,03
Cheltuieli cu energia şi apă                       1.364.534,75
Cheltuieli privind mărfurile                            66.896,25
Cheltuieli cu personalul, din care                       7.118.153,92
Cheltuieli cu personalul-salarii                       5.475.948,80
Cheltuieli cu asigurări şi protecţia
socială
                      1.642.205,12
Cheltuieli cu ajustări de valoare privind
imobilizările corporale şi necorporale
                      2.767.009,80
Cheltuieli cu servicii terţi                          478.650,32
Alte cheltuieli de exploatare                            75.785,45
Cheltuieli cu impozite şi taxe, alte
vărsăminte asimilate
                         760.552,48
Cheltuieli provin provizioanele riscuri                            12.798,91
Venituri financiare, din care:                              7.500,93
din dobânzi                              7.156,90
alte venituri financiare                                 344,03
Cheltuieli financiare                              4.233,87
CHELTUIELI TOTALE                     14.191.574,84
VENITURI TOTALE                       7.785.967,55
PIERDERE                       6.405.607,29

 

Conform datelor prezentate mai sus, rezultă că institutul la data de 30.06.2013 a înregistrat venituri în valoare totală de 7.785.967,55 lei, cheltuieli în valoare totală de 14.191.574,84 şi o pierdere în valoare de 6.405.607,29 lei.

De asemenea, Institutul a înregistrat venituri din exploatare în valoare totală de 7.778.466,62 lei şi cheltuieli din exploatare în valoare totală de 14.187.340,97 lei.

Veniturile din exploatare se compun din: valoarea producţiei vândută în sumă de 4.364.415,88 lei, venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 110.082,12 lei, producţia stocată în sumă de 996.721,71 lei şi alte venituri din exploatare în sumă de 2.307.246,91 lei.

Cheltuielile din exploatare constau din: cheltuieli cu materii prime şi consumabile în sumă de 1.457.906,06 lei, cheltuieli cu alte materiale în sumă de 85.053,03 lei, cheltuieli cu energia şi apă în sumă de 1.364.534,75 lei, cheltuieli privind mărfurile în sumă de 66.896,25 lei, cheltuieli cu personalul inclusiv reţinerile la sursă în sumă de 7.118.153,92 lei, cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale în sumă de 2.767.009,80 lei, cheltuieli cu servicii prestate de terţi în sumă de  478.650,32 lei, cheltuieli privind provizioanele şi  riscurile în sumă de 12.798,91 lei,  cheltuieli cu impozite şi taxe, alte vărsăminte asimilate în sumă de 760.552,48 lei şi alte cheltuieli de exploatare în sumă de 75.785,45 lei.

S-a constatat că la data de 30.06.2013, cheltuielile cu personalul institutului reprezintă un procent de 91,42% din totalul veniturilor, ceea ce confirmă aspectul sesizat referitor la nepunerea în aplicare de către directorul general a unui plan de redresare a Institutului pe termen mediu şi lung. De asemenea, se confirmă faptul că Institutul a înregistrat o pierdere la data de 30.06.2013 în valoare de  6.405.607,29 lei.

 

3. Invocarea lipsei de atribuţii privind reluarea producţiei de vaccin şi a faptului că atribuţiile au fost conferite integral Directorului General Adjunct, este falsă. Directorul General Adjunct are atribuţii, conform Hotărârii CA nr. 123/11.02.2013 şi a deciziei nr. 177/08.02.2013, în ceea ce priveşte investiţiile şi finalizarea ariei de fabricaţie a vaccinului gripal, precum şi obţinerea autorizaţiilor de ANMDM pentru acesta. Atribuţiile privind asigurarea materiei prime şi a structurii de personal adecvat sunt în responsabilitatea Directorului General, conform prevederilor legale privind conducerea operativă a Institutului. Consiliul de Administraţie a atras atenţia, în mai multe rânduri, cu privire la necesitatea asigurării resurselor umane pentru funcţionarea în bune condiţii a activităţilor de producţie a vaccinului gripal, Directorul General neluând măsurile necesare.

Directorul general al institutului a delegat o parte din atribuţiile sale, directorului general adjunct. Astfel, directorul general adjunct are drept atribuţii:

–  conform hotărârii Consiliului de administraţie nr. 123/11.02.2013, competenţe totale în domeniul investiţiilor,

–   conform deciziei nr. 177/08.02.2013, are atribuţia de coordonator al comisiei, ce va avea ca sarcină finalizarea amenajării ariei de fabricaţie a vaccinului  gripal, precum şi a obţinerii autorizaţiilor de la ANMDM, în scopul realizării vaccinului gripal sezonul 2013-2014.

Rezultă din actele prezentate, că atribuţiile legate de asigurarea materiei prime şi a structurii de personal referitoare la activitatea de producţie a vaccinului gripal, revine conducerii institutului, respectiv directorului general.

 

4. Modificarea proceselor verbale ale CA, în mai multe rânduri, acest lucru fiind consemnat în şedinţa C.A. din data de 04.04.2013.

Din analiza documentelor prezentate, prin sondaj, comisia constată ca la data întrunirii CA se întocmea un proces-verbal   holograf, ulterior acesta fiind transcris în format electronic.

Prin comparaţie, procesul-verbal electronic este diferit de cel holograf prin intervenţiile efectuate de către Dl. Radu Iordachel, respectiv la procesul-verbal electronic din data de 04.04.2013, Dl. Radu Iordachel şi-a anulat menţiunea privitor la scoaterea la concurs a postului de jurist pentru compartimentul audit intern, şi a completat abuziv  menţiunea că au fost aprobate ,,noile criterii de ocupare a posturilor”.

Se confirmă faptul că la procesul-verbal electronic al şedinţei C.A. din data de 04.04.2013, a fost modificat abuziv de către Dl. Radu Iordachel.

 

5. Întocmirea unui dosar de achiziţie, semnarea unui contract şi recepţia lucrărilor aferente fără a  avea acordul Comitetului de Direcţie în acest sens.  Comitetul de Direcţie a fost informat doar cu privire la existenţa unei oferte şi la faptul că aceasta urma să mai fie negociată.

De la sine putere, domnul director general Radu Iordăchel, fără a avea aprobarea Comitetului Director, a pus rezoluţie pe oferta  firmei S.C. EST Proiect, pentru servicii de analiză seismologică,  ca fiind aprobată în şedinţa din data de 02.07.2013, fapt nereal, întrucât în cadrul şedinţei se menţionează negocierea şi a unui alt cost „Am nevoie de mai multe variante pentru a o alege pe cea mai bună…”

 

6. Neîndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul şedinţei CA din 30.05.2013, privind demararea negocierilor contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, cu repercursiuni asupra disponibilităţii personalului adecvat pentru producţia vaccinului gripal.

Referitor la acest aspect, s-a constatat faptul că la nivelul institutului, până la data controlului, nu au fost demarate negocierile privitoare la contractul colectiv de muncă, angajament asumat de către domnul director general Radu Iordăchel în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 30.05.2013.

Conform notei de relaţii a doamnei Ionescu Doris, reprezentant al angajaţilor nesindicalişti, rezultă că, nu au fost demarate negocierile în vederea semnării contractului colectiv de muncă la nivelul institutului.

 

7. Mai multe proiecte finanţate din fonduri europene, derulate de Institut, au probleme grave în implementare, conform informării făcute în şedinţa CA din data de 30.05.2013, cu consecinţe asupra situaţiei juridice şi economice a Institutului, firma Paralela  45 solicitând insolvenţa acestuia.

Referitor la acest aspect, s-a constatat faptul că Institutul în derularea proiectului POSDRU 81/3.2/59497- responsabil de proiect domnul dr. Radu Dorel Lucian – a achiziţionat servicii cazare, servicii de restaurant şi servicii de catering cu firma SC PARALELA 45. Întrucât facturile emise de firma SC PARALELA 45 nu au fost achitate de Institut în conformitate cu prevederile contractuale, cu adresa nr. 111/10.04.2013, în temeiul art. 1014 alin. (1) din Codul de procedură civilă, aceasta a somat Institutul pentru achitarea contravalorii serviciilor turistice prestate în sumă de 127.611 lei şi a unor dobânzi penalizatoare în sumă de 172,72 lei.

Privitor la achitarea de către Institut a serviciilor prestate de SC PARALELA 45 în derularea proiectului POSDRU 81/3.2/59497, doamna ec. Camelia Petrică, director economic arată că în data de 04.04.2013 a fost întocmit un virament de plată parţială a datoriei în sumă de 30.000 lei, care nu a fost aprobat la plată de către domnul director general Radu Iordăchel. În luna iulie 2013 firmei SC PARALELA 45 s-a achitat de către institut suma de 130.665,38 lei.

Domnul director general Radu Iordăchel a aprobat derularea proiectelor finanţate pe fonduri europene fără o analiză a capacităţii de plată a institutului în privinţa cheltuielilor aferente derulării proiectelor.

 

8. Neidentificarea de soluţii pentru achitarea datoriilor către furnizorii de
materie primă, cu implicaţii asupra bunei desfăşurări a activităţii Institutului şi a capacităţii de a asigura producţia de vaccin gripal, asumată pentru acest an.

Din analiza Proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor Comitetului Director ţinute la institut în perioada mai 2012 – iunie 2013, nu au fost identificate măsuri şi soluţii propuse pentru achitarea datoriilor restante faţă de furnizorii materiilor prime necesare asigurării capacităţii de producţie a vaccinului gripal.

Privitor la comenzile neonorate de către  furnizorii de materii prime necesare producţiei de vaccin gripal, datorită neachitării unor facturi restante, în nota de relaţii dată, domnul Laurenţiu Constantinescu, şef Serviciu Aprovizionare, Transport Depozite a menţionat următoarele aspecte: „1. Serviciul Aprovizionare întocmeşte comenzi de aprovizionare, în bază documentelor de achiziţie publică puse la dispoziţie de Serviciul Achiziţii Publice.

Acestea sunt apoi transmise prin intermediul fax-ului ori email-ului; 2. Atunci când un furnizor primeşte comanda, dacă are sume restante de bani de primit de la institut, indiferent din ce domeniu de activitate, sună şi ne comunica, uneori, că nu livrează până nu vor fi achitate sumele restante sau întreabă când vor fi plătiţi, ori solicita plata în avans pentru că apoi să efectueze livrarea.

Uneori trimit adrese cu situaţia datoriilor; 3. Atunci când un furnizor este contactat pentru a afla de ce întârzie livrarea, cel mai adesea se primesc astfel de răspunsuri legate de situaţia plăţilor; 4. În general, atunci când ne sunt solicitate lămuriri privind plăţile, noi cei din Serviciul Aprovizionare, rugăm furnizorii să discute despre plata facturilor la nivel de conducere său Serviciu Contabilitate, deoarece nu suntem în măsură să le dăm nici un răspuns în acest sens.

În cazul adreselor primite de la furnizori privind plăţile, le transmitem pentru soluţionare serviciului contabilitate; 5. Menţionez că, în cazul producţiei de vaccin gripal, tuturor furnizorilor care au reclamat datorii, le-am explicat că, anul acesta, toate plăţile vor fi efectuate de către Ministerul Sănătăţii şi nu de Institut. Furnizorii au fost înştiinţaţi că plata se face din contul Ministerul Sănătăţii la termen de 45-60 zile. De asemenea, acolo unde au fost blocaje, la început, au fost sunaţi pentru a li se explica situaţia chiar şi de Domnul Director Antal”.

Se constata ca nu sunt elaborate si aprobate la nivelul Institutului  proceduri operaţionale conf. Ordin OMF nr. 946/2006.

 

9. Neidentificarea de soluţii pentru realizarea de venituri suplimentare.

Din analiza Proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor Comitetului Director ţinute la institut în perioada mai 2012 – iunie 2013, nu au fost identificate măsuri şi soluţii propuse pentru realizarea la Institut a unor venituri suplimentare.

Având în vedere faptul că se confirmă majoritatea aspectelor sesizate de Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino”, în memoriul înregistrat la Ministerul Sănătăţii – Cabinet Ministru cu nr. E.N. 7497/15.07.2013, rezultă faptul că a fost realizat un management defectuos la nivelul institutului în perioada mai 2012 – iulie 2013, cât şi faptul că domnul director general Radu Iordăchel nu a utilizat cu eficienţă fondurile publice în conformitate cu prevederile art. 5, pct. 1) din OG nr. 119/1999, privind controlul intern managerial şi controlul financiar-preventiv, vă rugăm dispuneţi.

 

 

Parteneri