Sari la conținut

Promisiunile Guvernului pentru angajații din sistemul sanitar pentru a evita greva generală: vouchere de vacanță

Potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Sănătății în transparență decizională, angajații din domeniul sănătății vor primi vouchere de vacanță.

Acordarea voucherelor de vacanță este una dintre revendicările sindicatelor din sănătate pentru a nu declanșa greva generală la finalul lunii iunie.

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, publicat în transparență decizională, prevede că:

(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 1 alin. (5) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea voucherelor de vacanță pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, precum şi în cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) În anul 2023, dispozițiile alin. (1) se aplică pentru personalul care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu a beneficiat de vouchere de vacanță, acordate în condițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Plata contravalorii voucherelor de vacanță pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare, al cărui model este stabilit prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Declarația Ministrului Sănătății

Ministrul Sanatatii explica in mod oficial beneficiile noi si importante care sunt acordate in mod oficial pentru salariatii din domeniul sanitar, iar asta pentru ca in 2023 vor fi acordate vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de LEI pentru fiecare salariat, ele putand fi utilizate in Romania, pentru concedii.

„Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice.

Acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Voucherele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă de către alţi angajatori decât cei prevăzuţi la alin. (2) reprezintă contravaloarea a maximum şase salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este cel stabilit în condiţiile legii.

Voucherele de vacanţă sunt integral suportate de către angajator, în condiţiile art. 3. În sistemul sanitar, în conformitate cu prevederile art. 100 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, UPU şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă sunt finanţate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii sau prin bugetele ministerelor.

Si instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, cu sumele aferente următoarelor cheltuieli: cheltuieli cu personalul încadrat sau cu contract individual de muncă cu timp parţial pentru efectuarea gărzilor care desfăşoară activitatea în UPU/CPU în mod nemijlocit, inclusiv cele aferente voucherelor de vacanţă.”

 

 

Informațiile prezentate în acest website au caracter informativ și nu înlocuiesc diagnosticul medical sau prospectul produselor. Orice decizie privind sănătatea dumneavoastră trebuie luată doar în urma consultării medicului.